Pyrotechnický prieskum

Vyhľadávanie NM

Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
Vyhľadávanie NM
  • Naša organizácia je pionierom v oblasti vyhľadávania nevybuchnutej munície (Pyrotechnický prieskum). Túto náročnú činnosť vykonávame na základe skúseností a vedomostí pyrotechnikov našej organizácie pri účasti a realizácií vyhľadávania nevybuchnutej munície na významných diaľničných  stavbách, na stavbách rýchlostných ciest, ciest I.triedy a v neposlednom rade pri záchranných povodňových prácach (Link 1) , (Link 2)  v ťažkej vojenskej lokalite ako Dukla, Dargov, Svidník, Zvolen. Jednotlivé diaľničné úseky a úseky rýchlostných ciest sú bežne v zárezoch niekoľko desiatok metrov pod úrovňou terénu. Prácu zabezpečujeme  takzvane na kľúč, v súlade so zákonom -Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.58/2014 účinný od 02.12.2015, kde činnosť koordinujeme  v spolupráci s príslušnými oddeleniami PZ SR a pyrotechnikmi MV SR.
  • Výsledkom našej činnosti je odstránenie rizík od hroziaceho nekontrolovaného výbuchu nevybuchnutej munície na pracovisku, vypracovanie záverečnej správy po ukončení vyhľadávania nevybuchnutej munície, v ktorej uvádzame spôsob vyhľadávania nevybuchnutej munície, použité technické zariadenie, garantovanú hĺbku prehliadnutého priestoru a výsledok vyhľadávania nevybuchnutej munície. Znášame všetky náklady týkajúce sa realizačného zabezpečenia pyrotechnického prieskumu v oblasti inžinieringu, personálneho, strojného a technického charakteru, vrátane likvidácie alebo odvozu nevybuchnutej munície zo stavby realizovaného diela. Na základe požiadavky investora zabezpečujeme aj možnú trvalú prítomnosť pyrotechnika na monitorovanie a dohliadanie staveniska počas výkopových a zemných prác. (Referencie - link)