Pyrotechnický prieskum

Odporúčací list

Odporúčací list
  • Túto náročnú činnosť vykonávame na základe skúseností a vedomostí pyrotechnikov našej organizácie pri účasti a realizácií vyhľadávania nevybuchnutej munície na významných diaľničných  stavbách, na stavbách rýchlostných ciest, ciest I.triedy a v neposlednom rade pri záchranných povodňových prácach (Link 1) , (Link 2)  v ťažkej vojenskej lokalite ako Dukla, Dargov, Svidník, Zvolen. Jednotlivé diaľničné úseky a úseky rýchlostných ciest sú bežne v zárezoch niekoľko desiatok metrov pod úrovňou terénu. Prácu zabezpečujeme  takzvane na kľúč, v súlade so zákonom -Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.58/2014 účinný od 02.12.2015, kde činnosť koordinujeme  v spolupráci s príslušnými oddeleniami PZ SR a pyrotechnikmi MV SR.
  • Výsledkom našej činnosti je odstránenie rizík od hroziaceho nekontrolovaného výbuchu nevybuchnutej munície na pracovisku, vypracovanie záverečnej správy po ukončení vyhľadávania nevybuchnutej munície, v ktorej uvádzame spôsob vyhľadávania nevybuchnutej munície, použité technické zariadenie, garantovanú hĺbku prehliadnutého priestoru a výsledok vyhľadávania nevybuchnutej munície. Znášame všetky náklady týkajúce sa realizačného zabezpečenia pyrotechnického prieskumu v oblasti inžinieringu, personálneho, strojného a technického charakteru, vrátane likvidácie alebo odvozu nevybuchnutej munície zo stavby realizovaného diela. Na základe požiadavky investora zabezpečujeme aj možnú trvalú prítomnosť pyrotechnika na monitorovanie a dohliadanie staveniska počas výkopových a zemných prác. (Referencie - link)

                                                                                                                                                 GALÉRIA